Publieke partijen

Er zijn verschillende publieke partijen betrokken bij de transitie naar kringlooplandbouw: de nationale overheid, provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven.

Nationale overheid

Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) zorgt vanuit de rijksoverheid voor de regie over de transitie naar weerbare planten en teeltsystemen.

De overheid dient het publieke belang en doet dat door maatschappelijke randvoorwaarden te stellen. Daarvoor gebruikt het wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld bij de toelatingsbeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en normen voor waterkwaliteit. Daar horen ook toezicht- en handhavingstaken bij. De overheid stimuleert verder het ontwikkelen van een sterke en innovatieve land- en tuinbouw. Hierbij hoort ook de verantwoordelijkheid voor het behoud van biodiversiteit. En er wordt rekening gehouden met de zorgen uit de maatschappij. De uitdaging voor de nationale overheid is om hierin een win-win situatie te creƫren.

De overheid stimuleert en faciliteert de ontwikkeling van weerbare planten en teeltsystemen. Dat bestaat uit een totaalpakket van teelt- en gewasbeschermingsmaatregelen. Tegelijk zet de overheid zich in voor spelregels in de Europese Unie en waar mogelijk daarbuiten. Hierdoor moet het voor de agrarische ondernemer mogelijk zijn om gezonde gewassen te verbouwen en te concurreren op een internationale markt.

Akkerland met een meanderende rivier ertussen
Beeld: ©Ivo Vrancken/Beeldmaker

Provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven

Provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven hebben in de praktijk vaak te maken met de negatieve gevolgen van emissies (uitstoot van gewasbeschermingsmiddelen) naar de bodem en het water. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantiteit van het water. De provincies zijn verantwoordelijk voor het diepe grondwater: het grondwater waar drinkwater van wordt gemaakt. De provincies en waterschappen hebben ook de rol van toezichthouder, handhaver en vergunningverlener. Voor de drinkwaterbedrijven is bescherming van de drinkwaterbronnen (oppervlaktewater en grondwater) essentieel voor de productie van schoon en veilig drinkwater.

Voor een goede waterkwaliteit is het van belang om de emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen. En om te voldoen aan de eisen die gesteld worden vanuit de Kaderrichtlijn Water. Hierin staan de doelen en kwaliteitseisen waar oppervlakte- en drinkwater aan moeten voldoen.