De structuur is helder en transparant

De structuur voor aansturing van het transitieproces en de uitvoering van het uitvoeringsprogramma met alle betrokken partners is helder en transparant. Hieronder vallen de uitgangspunten voor de structuur die voor de aansturing van het transitieproces en de uitvoering van het uitvoeringsprogramma is opgezet. De uitgangspunten zijn door de betrokken partijen gezamenlijk opgesteld en opgenomen in het uitvoeringsprogramma.

De structuur voor de toezicht op het uitvoeringsprogramma ziet er in een schema als volgt uit:

Organogram van de organisatie van het Uitvoeringsprogramma gewasbescherming 2030
Beeld: ©Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Organogram van de organisatie van het Uitvoeringsprogramma gewasbescherming 2030

Stuurgroep

De stuurgroep bewaakt de koers van het programma en de algehele voortgang. Het transitieteam en de klankbordgroep informeren en adviseren de stuurgroep. Iedere partij die betrokken is bij het uitvoeringsprogramma heeft een vertegenwoordiger in de stuurgroep.

Klankbordgroep

De klankbordgroep is de onafhankelijke adviesgroep voor het uitvoeringsprogramma. De klankbordgroep is extern, positief kritisch en constructief. De negen leden van de klankbordgroep zijn aangesloten vanwege hun deskundigheid. Zij adviseren gevraagd en ongevraagd de stuurgroep. Dat doen zij op inhoud maar ook op het proces van de transitie.

Transitieteam

Het transitieteam bewaakt de inhoud en de integratie over alle onderdelen van het uitvoeringsprogramma. Het houdt in de gaten of acties moeten worden bijgesteld. Of dat er nieuwe acties nodig zijn om de totale voortgang te bewaken. Het transitieteam kan instructies geven aan de werkgroepen en informeert en adviseert de stuurgroep.

Programmabureau

Het programmabureau bewaakt het proces en stuurt de werkgroepen aan. Dit gebeurt samen met het transitieteam. Daarnaast ondersteunt het programmabureau het transitieteam met het opzetten van plannings- en rapportagesystemen, procedures en tijdlijnen. Hierdoor kan het  transitieteam monitoren (in de gaten houden) of het gehele uitvoeringsprogramma genoeg vooruit gaat. Het transitieteam en het programmabureau rapporteren gezamenlijk regelmatig aan de stuurgroep. Het gaat dan over inhoud en proces, inclusief voorstellen voor bijsturing. Zowel wat betreft de inhoudelijke als de te volgen procedures.

Werkgroepen

De zes werkgroepen voeren de acties uit die door de deelnemende partijen van het uitvoeringsprogramma zijn opgesteld en komen, na overleg met de deelnemende partijen, als dat nodig is met voorstellen voor nieuwe acties.

Meer informatie