Uitgangspunten

Om de transitie naar kringlooplandbouw succesvol te laten verlopen, is gekozen voor drie uitgangspunten.