Jaarplan 2023

In het Jaarplan 2023 is uitgewerkt welke acties in dat jaar door de werkgroepen van het Uitvoeringsprogramma bij voorrang zullen worden opgepakt en uitgevoerd. De doelen uit de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 worden behaald door het uitvoeren van concrete acties die moeten leiden tot gedragsveranderingen en inzet van nieuwe teeltsystemen en technieken door telers.