Toegankelijkheid

Het Programmabureau Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030 wil dat deze website voor zoveel mogelijk bezoekers toegankelijk is.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen (voorheen: webrichtlijnen) voor websites van de overheid.

De toegankelijkheid van de website is in juli 2023 door Optelec onderzocht en hun aanbevelingen zijn op de website doorgevoerd.

Verplichte standaarden

De toegankelijkheidseisen staan op de lijst met verplichte open standaarden van het Forum Standaardisatie. Voor alle open standaarden op deze lijst geldt het zogenaamde 'pas toe of leg uit'-principe. Overheidsorganisaties moeten de standaarden op deze lijst toepassen ('pas toe'). Is dit om zwaarwegende redenen niet (volledig) mogelijk? Dan moeten zij dit op een transparante manier verantwoorden ('leg uit').

Uitzonderingen

De belangrijkste doelgroep voor deze website is telers. Er is bewust voor gekozen hen in hun eigen vaktaal aan te spreken en dit niet uit te leggen voor andere doelgroepen. Wat betreft taalgebruik voldoet deze website dus niet aan alle standaardeisen.

Het merendeel van de documenten die op de website zijn in te zien, zijn niet gemaakt met het oog op digitale publicatie. Zij zijn daarom niet digitaal toegankelijk.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact met ons op.