Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030

De ‘Toekomstvisie gewasbescherming 2030’ en dit uitvoeringsprogramma zijn een uitwerking van de visie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op kringlooplandbouw ‘Landbouw, natuur en voedsel; waardevol en verbonden’. De meerwaarde van de Toekomstvisie en het uitvoeringsprogramma is dat zij richting geven voor de toekomst en een gezamenlijk kompas biedt om daar te komen. Betrokken partijen en de overheid zetten hier gezamenlijk de schouders onder. Hierdoor ontstaat er synergie in de activiteiten die de trendbreuk beogen.