Alle partijen die betrokken zijn bij het Uitvoeringsprogramma

Er zijn verschillende partijen betrokken bij het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030.

Deelnemende partijen Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030
Beeld: ©Min LNV

Agrodis 

De Vereniging Agrodis behartigt de belangen van de toeleveranciers van de Nederlandse land- en tuinbouwsector.

Artemis
Artemis behartigt de belangen van bedrijven die actief zijn in het onderzoek, de productie en de verkoop van biologische bestrijders en bestuivers, gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong en biostimulanten.

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) beoordeelt of gewasbeschermingsmiddelen en biociden – bij juist gebruik – veilig zijn voor mens, dier en milieu én of ze werkzaam zijn. Dit doet het Ctgb op basis van in de Europese Unie en binnen Nederland wettelijk vastgelegde procedures en criteria. Na deze beoordeling besluit het college of het middel in Nederland verkocht en gebruikt mag worden. Daarbij stelt het ook duidelijke voorschriften verplicht, die minimaal op het etiket van het middel moet staan.

CropLife NL
CropLife NL (Dutch Crop Protection Association, voorheen Nefyto) behartigt de belangen van bedrijven die chemische en biologische gewasbeschermingsmiddelen en biostimulanten ontwikkelen voor de Nederlandse markt.

Cumela
Cumela is de brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra. Cumela informeert, verbindt, ontzorgt en ondersteunt de aangesloten bedrijven.

Fedecom
Fedecom is een brancheorganisatie die de belangen behartigt van fabrikanten, importeurs en dealers in de agrotechniek, veehouderijtechniek, groentechniek, tuinbouwtechniek en industrie en intern transport.

LTO Nederland
LTO Nederland is het samenwerkingsverband van LTO Noord, ZLTO en LLTB en vertegenwoordigt samen ruim 35.000 agrarische ondernemers. De organisatie maakt zich sterk voor de economische en maatschappelijke positie van deze ondernemers.

Natuur & Milieu 
Natuur & Milieu is een milieuorganisatie die werkt aan oplossingen voor klimaat- en natuurproblemen in Nederland.

Plantum
Plantum is de branchevereniging voor bedrijven uit de sector veredeling, vermeerdering en opkweek van zaden en jonge planten. De aangesloten bedrijven zijn werkzaam in de landbouw, tuinbouw en sierteelt.

Rijksoverheid
De Rijksoverheid is het onderdeel van de Nederlandse overheid dat wettelijke taken heeft op landelijk niveau: de 'centrale overheid'. De Rijksoverheid wordt gevormd door alle ministeries, de uitvoeringsorganisaties die onder de verantwoordelijkheid van een ministerie vallen, inspecties en Hoge Colleges van Staat. Binnen de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 en het uitvoeringsprogramma ervan zijn twee ministeries betrokken. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt aan duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&M) werkt aan een bereikbaar land met sterke dijken, met schone lucht, een schone bodem en schoon water. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bewaakt de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur.

Unie van Waterschappen
De Unie van Waterschappen is de vereniging van de Nederlandse waterschappen. Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren van afvalwater.

Vewin
Vewin is de Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Ondernemingen, met gemeenten en provincies als aandeelhouders, die ervoor zorgen dat overal in Nederland 24 uur per dag, 7 dagen per week kwalitatief hoogwaardig drinkwater wordt geleverd.