Diverse opdrachtgevers - Werkwijze voor maatwerk bij de zuiveringsplicht in geval van kwel en/of inzijging

In het Hoofdlijnenakkoord Waterzuivering Glastuinbouw is opgenomen dat er met ingang van 1 januari 2018 een zuiveringsplicht geldt voor glastuinbouwbedrijven. Er zijn glastuinbedrijven die in de grond telen en waar het door kwel en/of inzijgend water ondoelmatig (niet efficiënt) is om ten minste 95% van de werkzame stoffen te verwijderen. Voor deze bedrijven wordt door het bevoegd gezag (gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen) maatwerk verleent. Voor ondernemers en het bevoegd gezag is er behoefte aan duidelijkheid over de situaties waarbij er sprake is van zodanige kwel en/of inzijging dat het zuiveren van het drainagewater ondoelmatig is. In die gevallen kan de verplichting vervallen om ten minste 95% van de werkzame stoffen uit het afvalwater te verwijderen. In dit document wordt een voorstel gedaan voor een methode om ondoelmatigheid te bepalen om daarmee maatwerk te kunnen verlenen.