Onderzoek samenstelling, functioneren en toepassing van plantmicrobiomen in de landbouw.

In opdracht van het ministerie van LNV is door het NIOO een rapport opgesteld wat de resultaten van een deskstudy naar de huidige stand van kennis over plantmicrobiomen en mogelijke benutting in gewasteelten beschrijft. Er wordt met name ingegaan op de rol die plantmicrobiomen spelen bij de weerbaarheid van gewassen tegen abiotische en biotische stress. Om een goede inschatting te kunnen geven van de de mogelijkheden die microbiomen bieden om weerbaarheid van gewassen te verhogen is het essentieel een goed begrip te hebben van (1) de factoren die weerbaarheid-gerelateerde samensteling en functies van microbiomen bepalen en (2) de manier waarop deze kennis in de praktijk door telers kan worden toegepast. Voor zowel de fundamenteel wetenschappelijke - als praktische aspecten worden op basis van literatuuronderzoek en een enquete onder praktijkgerichte onderzoekers de belangrijkste kennislacunes aangegeven en aanbevelingen gedaan voor onderzoek.