Strategische doelen

Om vanaf 2030 met kringlooplandbouw te werken is de visie gewasbescherming 2030 ontwikkeld. Deze visie is in hoofdlijnen uitgewerkt in drie strategische doelen:

* Planten en teeltsystemen zijn weerbaar

* Land- en tuinbouw en natuur zijn met elkaar verbonden

* Nagenoeg zonder emissies naar het milieu en nagenoeg zonder residuen op producten