Nagenoeg zonder emissies naar het milieu en vrijwel zonder residuen op producten

Een kringlooplandbouw betekent landbouw nagenoeg zonder emissies (uitstoot van gewasbeschermingsmiddelen) naar het milieu en vrijwel zonder residuen (restanten van gewasbeschermingsmiddelen) op producten.

Zijn planten en teeltsystemen weerbaar? Wordt het principe van geïntegreerde gewasbescherming toegepast? En zijn land- en tuinbouw en natuur met elkaar verbonden? Dan nemen het gebruik en de emissies van gewasbeschermingsmiddelen drastisch af. De doelstellingen die al bestaan voor beperking van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu worden verder uitgebreid tot nagenoeg nul in 2030. Worden er in bepaalde gevallen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt? Dan maakt de sector gebruik van innovatieve, emissiebeperkende technieken. Gewasbeschermingsmiddelen worden al steeds minder gebruikt. Dit gebeurt door het toepassen van precisielandbouw samen met:

  • uitgekiende formuleringen en hulpstoffen;
  • plaatsgebonden meteorologische voorspellingen zoals windsterkte en -richting en neerslag;
  • de juiste bodemstructuur.

Door goede toepassingsapparatuur moeten gewasbeschermingsmiddelen alleen daar terechtkomen waar ziekten, plagen of onkruiden zich voordoen. Drift (het verwaaien van spuitvloeistof tijdens het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), verdamping en uit- of afspoeling wordt zoveel mogelijk vermeden.

Residuen op producten

De doelstelling voor de voedselveiligheid van gewasbeschermingsmiddelen is dat het huidige hoge beschermingsniveau gehandhaafd blijft. Daarnaast blijft het van belang dat bij nieuwe inzichten in de veiligheid van middelen steeds wordt bekeken of het beschermingsniveau blijft voldoen aan de  waarden die vooraf zijn gesteld. Worden gewasbeschermingsmiddelen in 2030 ingezet zoals in de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 is beschreven? Dan neemt de kans op de aanwezigheid van residuen op producten af.