WUR - Inventarisatie van maatregelen voor een betere verbinding van land- en tuinbouw met natuur

Dit rapport geeft een overzicht van maatregelen die getroffen kunnen worden om land- en tuinbouw en natuur met elkaar te verbinden. Het doel hiervan is het toewerken naar weerbare teeltsystemen. Dit is één van de onderdelen genoemd in de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma. Alle maatregelen die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan dit doel zijn vastgesteld en beoordeeld. Dit is gebeurd na een onderzoek onder ketenpartijen, agrarische collectieven en individuele agrariërs. Hierbij zijn vier groepen teelttypen ingedeeld: 

  • akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt
  • fruit- en bomenteelt
  • bloembollenteelt
  • glastuinbouw

De maatregelen zijn beoordeeld op de manier waarop ze bijdragen aan de doelen uit het Uitvoeringsprogramma. Ook wordt gekeken naar de toepasbaarheid en hun bijdrage aan de algehele biodiversiteit.